มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับทุนจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับทุนจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 จากงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในรูปแบบ Community of Practice (CoP) สู่นวัตกรรมเพื่อยกระดับการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้"

แกลเลอรี่