มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.มูนีเราะห์ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางสาวซูไรยะห์ ดอเลาะ และนางสาวลักษ์ขณาวดี ชุ่มแก้ว ได้รับลิขสิทธิ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ จากผลงานเรื่อง "บันไดงู มหาสนุก" ชุดกิจกรรมอันปลั๊กโคดดิ้ง เพื่อส่งเสริมทักษะแนวคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนมัธยม

ผศ.ดร.มูนีเราะห์ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางสาวซูไรยะห์ ดอเลาะ และนางสาวลักษ์ขณาวดี ชุ่มแก้ว ได้รับลิขสิทธิ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ จากผลงานเรื่อง "บันไดงู มหาสนุก" ชุดกิจกรรมอันปลั๊กโคดดิ้ง เพื่อส่งเสริมทักษะแนวคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนมัธยมมศึกษาปีที่ 2

แกลเลอรี่