อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง และเห็ดหลินจือ”

20 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม  2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์  ดำรงรักษ์,  อาจารย์สมทบ  เวทโอสถ  และนายอับดุลรอฮิม  เปาะอีแต  ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง  และเห็ดหลินจือ”  ณ  โรงเรือนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองและเห็ดหลินจือ  แปลงทดลอง  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่    อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  เพื่อมาความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป