ปีการศึกษา 2557

22 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยนักศึกษา

ปีการศึกษา 2557

1. ผลของการใช้สาคูต่อการเจริญเติบโตของเป็ดบาบารี
2. ปริมาณและคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่ได้จากการเลี้ยงด้วยวัสดุอินทรีย์ต่าง ๆ
3. การวิเคราะห์ผลตอบแทนการปลูกผีกระยะสั้น
4. ผลของการเสริมผลฟักข้าวในระดับที่ต่างกันต่อคุณภาพไข่ของไก่ไข่
5. การผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรในหมู่บ้านปอเยาะ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา
6. การผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
7. ผลของถ่านชีวภาพ และถ่านธรรมดาต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อน
8. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักที่ปลุกบนดินและบนต้นกลฃ้วยต่างชนิด