ฐานเรียนรู้ดิน ปุ๋ย และพืชไร้ดิน

22 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานเรียนรู้สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน

ประกอบไปด้วยกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมัก การทำดินปลูก การเลี้ยงไส้เดือน และการปลูกพืชไร้ดิน