อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

21 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       1. ผู้ผลิตสินค้าเกษตรหรือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

       2 นักวิชาการหรือนักส่งเสริมการเกษตรสังกัดหน่วยของรัฐบาล เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ

       3 นักวิทยาศาสตร์เกษตรสังกัดหน่วยของรัฐบาล เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ

       4 การรับจ้างอิสระ

        5 การจัดหาสินค้าเกษตรและสินค้าเกี่ยวเนื่อง