จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

21 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 แผนการศึกษา

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

141401001

วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช

3(2-2-5)

141401002

หลักการเกษตรเบื้องต้น

3(2-2-5)

รวม

18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

141101001

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการเกษตร

3(3-0-6)

141511001

งานช่างเกษตรและเครื่องจักรกล

3(1-4-4)

 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก

3 หน่วยกิต

รวม

18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

141431001

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช

3(1-4-4)

 

141432002

เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ

3(1-4-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

141543002

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สำหรับการเกษตร

3(2-2-5)

141552003

การคิดเชิงระบบ และแผนผังความคิดเชิงนวัตกรรมการเกษตร

3(3-0-6)

341432003

เทคโนโลยีการผลิตผักเชิงพาณิชย์*

5(1-8-6)

 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

141552001

การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่*

3(3-0-6)

141543001

เกษตรกรรมยั่งยืน

3(2-2-5)

141483001

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

3(2-2-5)

 

 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก

9 หน่วยกิต

รวม

18 หน่วยกิต

                                   

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

141553004

ธุรกิจออนไลน์สำหรับสินค้าเกษตร

3(2-2-5)

141403003

สัมมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

2(0-4-2)

 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก

12 หน่วยกิต

รวม

17 หน่วยกิต

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

141404005

โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

4(0-8-4)

141404006

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

2(2-0-4)

รวม

6 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

141404007

 

 

141404008

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

หรือ

สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

5(450)

 

 

6(600)

รวม

5-6 หน่วยกิต