แผนการดำเนินงานประจำปี

30 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี 2562

โครงการ

กิจกรรม

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

1 จัดการเรียนการสอน

2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3 ศึกษาดูงาน

โครงการพัฒนานักศึกษา

1 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเกษตรและประกวดศิลปวัฒนธรรม

2 แข่งขันทักษะด้านการเกษตรเครือข่ายราชภัฏ

3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

5 กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง

6 ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรในฐานเรียนรู้แม่ลาน

7 ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรในศูนย์เรียนรู้ชุมชน

โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

1 พัฒนาทักษะการปลูกพืชในระบบเปิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

2 พัฒนาทักษะการวางแผนการผลิตผักของนักศึกษาเกษตรศาสตร์ปีที่ 1

3 พัฒนาทักษะการผลิตผักอินทรีย์ของนักศึกษาปีที่ 2

4 พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตพืชผักของนักศึกษา 2

5 พัฒนาทักษะการสร้างโรงเรือนและผลผลิตพืชในระบบปิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

6 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

7 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการผลิตผักมืออาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม

1 อาซูรอสัมพันธ์

2 รอมฎอนสัมพันธ์