รายงานการติดตาม

30 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการดำเนินงาน

รายงานการกำกับติดตาม

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

1 จัดการเรียนการสอน

 • เมื่อวันที่ 12 พ.ย 2561 จัดการเรียนการสอนในรายวิชา ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ได้เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 500 บาท
 • เมื่อวันที่ 16 พ.ย 2561 ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9,000 บาท
 • เมื่อวันที่ 29 พ.ย 2561 ได้จัดเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติด้านการเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ได้เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3,000 บาท ของประจำเดือนพ.ย
 • เมื่อวันที่ 3 ธ.ค 2561 ได้จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวน 7,200 บาท
 • เมื่อวันที่ 7 ธ.ค 2561 ได้จัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวน 2 รายการ 4,798 บาท และ 7,200 บาท
 • ได้เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพิลง สำหรับจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรด้านการปฏิบัติเกษตรประจำเดือนมกราคม จำนวน 1300 บาท
 • ได้เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพิลง สำหรับจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรด้านการปฏิบัติเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 2000 บาท
 • ได้เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพิลง สำหรับจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรด้านการปฏิบัติเกษตรประจำเดือนมีนาคม จำนวน 5100 บาท
 • สาขาวิชาเกษตรได้จัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวน 19048 บาท
 • สาขาวิชาเกษตรได้จัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
 • ได้เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพิลง สำหรับจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรด้านการปฏิบัติเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 1000 บาท
 • สาขาวิชาเกษตรได้จัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 • เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง 
 • เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต
 • เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กรุงเทพมหานคร
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2000 บาท

3 ศึกษาดูงาน

 • เมื่อวันที่ 9 พ.ย 2561 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาโดยไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเบิกเลี้ยง จำนวน 4,720 บาท
 • เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ อำเภอรามัน โดยเบิกค่าน้ำมัน 300 บาท
 • เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพานักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และกรมพัฒนาที่ดินสงขลา โดยเบิกค่าน้ำมัน 3500 บาท และค่าเบี้ยเลี้ยง 480 บาท

โครงการพัฒนานักศึกษา

1 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเกษตรและประกวดศิลปวัฒนธรรม

 • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเตรียมงานการแข่งขันทักษะด้านการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 500 บาท และค่าเบี้ยเลี้ยง 600 บาท งานจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มกราคม 2562 
 • เมื่อวันที่ 14 ธ.ค 2561 ได้จัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะด้านการเกษตร จำนวน 6,000 บาท
 • เมื่อวันที่ 18 ธ.ค 261 ได้จักซื้อวัสดุสำหรับฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะด้านการเกษตร จำนวน 2,000 บาท
 • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้เช่าชุดการแสดงด้านการเกษตร โดยผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดจ้างทำโปสเตอร์ เพื่อนำไปแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

2 แข่งขันทักษะด้านการเกษตรเครือข่ายราชภัฏ

 • เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรของเครือข่ายเกษตรราชภัฏ  ครั้งที่  5 ประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1200 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 1600 บาท ค่าที่พัก 3000 บาท ค่าสมทบทุน 3000 บาท และจัดซื้วัสดุสำหรับฝึกซ้อม 3000 บาท
 • เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อวัสดุด้านการเกษตร เพื่อให้นักศึกษาฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันในครั้งถัดไป

3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

 • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ได้จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม จำนวน 5000 บาท 

4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 • เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดเตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2562
 • เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดเตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2562

 

5 กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง

 • เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 อาจารย์ และนักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ อาคารประกอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4,990 บาท

6 ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรในฐานเรียนรู้แม่ลาน

 • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ได้จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2000 บาท
 • เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6000 บาท
 • เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม 2562 ได้จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1995 บาท
 •  

7 ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรในศูนย์เรียนรู้ชุมชน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4995 บาท

โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

1 พัฒนาทักษะการปลูกพืชในระบบเปิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 • เมื่อวันที่ 18 ธ.ค 2561 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้จัดซื้จัดวัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

2 พัฒนาทักษะการวางแผนการผลิตผักของนักศึกษาเกษตรศาสตร์ปีที่ 1

 • เมื่อวันที่ 11 ธ.ค 2561 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อวัสดุ สำหรับจัดกิจกรรม จำนวน 5,000 บาท

3 พัฒนาทักษะการผลิตผักอินทรีย์ของนักศึกษาปีที่ 2

 • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9990 บาท

4 พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตพืชผักของนักศึกษา 2

 • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8980 และ 2500 บาท

5 พัฒนาทักษะการสร้างโรงเรือนและผลผลิตพืชในระบบปิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

 • วันที่ 20 ธ.ค 2561 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกทักษะ จำนวน 20,000 บาท

6 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

 • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ได้จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6500 บาท
 • ได้ดำเนินการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อไปราชการพานักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
 • ระหว่างวันที่ 18 – 23  เมษายน  2562 สาขาวิชาเกษตรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  มินิมูร่าฟาร์ม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สวนนงนุช  สถาปัตยกรรมของไทย   และนานาชาติ  จังหวัดชลบุรี  และฟาร์มกล้วยไม้  กรุงเทพมหานคร
 • เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 จัดซื้อวัสดุของที่ระลึก จำนวน 5140 บาท

7 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการผลิตผักมืออาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 • ได้ดำเนินการติดต่อวิทยากรเพื่อบรรยายให้นักศึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร
 • เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ได้จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม

1 อาซูรอสัมพันธ์

 • เมื่อวันที่ 12 ต.ค 2561 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้จัดซื้อวัสดุ สำหรับจัดกิจกรรม จำนวน 2,000 บาท

2 รอมฎอนสัมพันธ์

 • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3,000 บาท