ภารกิจหลักสูตร

30 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจหน่วยงาน

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้เป็นผู้มีสมรรถนะดังนี้

               1) เป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพและพัฒนาไปสู่ Smart Farming

               2) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

               3) มีความรอบรู้และทักษะด้านการเกษตรสมัยใหม่สามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

               4) สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์พัฒนางานตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

               5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
ทุกระดับอย่างเหมาะสม