รายงานงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการจ่ายงบประมาณ
แผนการใช้งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน  หลักสูตรเกษตรศาสตร์
โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน  
กิจกรรมที่สำคัญ จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม  
กิจกรรมที่ 11 พัฒนาทักษะการปลูกพืชในระบบเปิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5,000 - - 5,000 อ.สมทบ    /อ.ดร.ศักดิ์อนันต์
กิจกรรมที่ 12 พัฒนาทักษะการวางแผนการผลิตผักของนักศึกษาเกษตรศาสตร์ปีที่ 1 - 5,000 - - 5,000 อ.สมทบ    /อ.ดร.ศักดิ์อนันต์
กิจกรรมที่ 13 พัฒนาทักษะการผลิตผักอินทรีย์ของนักศึกษาปีที่ 2 - - 10,000 - 10,000 ผศ.ดร.อรุณี / ผศ.พรสวรรค์
กิจกรรมที่ 14 พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตพืชผักของนักศึกษา 2 - - 11,500 - 11,500 ผศ.ดร.อรุณี / ผศ.พรสวรรค์
กิจกรรมที่ 15 พัฒนาทักษะการสร้างโรงเรือนและผลผลิตพืชในระบบปิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - - 20,000 - 20,000 ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ / อ.ดร.ศักดิ์อนันต์
กิจกรรมที่ 16 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - - 57,220 - 57,220 ผศ.ดร.อรุณี / ผศ.ดร.พรสวรรค์
กิจกรรมที่ 17 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการผลิตผักมืออาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 - - 1,800 - 1,800 ผศ.ดร.วิไลวัลย์
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม  
กิจกรรมที่ 3  อาซูรอสัมพันธ์   - - 2,000 - 2,000 นายอับดุลรอฮิม
กิจกรรมที่ 4 รอมฎอนสัมพันธ์ - - 3,000 - 3,000 นายอับดุลรอฮิม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน      
กิจกรรมที่ 1  จัดการเรียนการสอน   20,000 30,000 45,000 30,000 125,000 อ.สมทบ
กิจกรรมที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - 5,000 5,000 18,400 28,400 อ.สมทบ    /อ.ดร.ศักดิ์อนันต์
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน - - - 14,400 14,400 ผศ.ดร.อรุณี
โครงการพัฒนานักศึกษา  
กิจกรรมที่ 1  แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเกษตรและประกวดศิลปวัฒนธรรม  - 20,000 28,960 - 48,960 อ.สมทบ
กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะด้านการเกษตรเครือข่ายราชภัฏ - 10,000 4,990 - 14,990 ผศ.พรสวรรค์
กิจกรรมที่ 3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา - - 5,000 - 5,000 ผศ.ดร.อรุณี
กิจกรรมที่ 4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - - 10,218 - 10,218 อ.สมทบ
กิจกรรมที่ 5 กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง - - 5,000 - 5,000 อ.ดร.ศักดิ์อนันต์
กิจกรรมที่ 67 ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรในฐานเรียนรู้แม่ลาน - - 10,000 - 10,000 ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์
กิจกรรมที่ 68 ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรในศูนย์เรียนรู้ชุมชน - - 5,000 - 5,000 ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์
รวม 20,000 75,000 219,698 62,800 382,488