จัดการเรียนการสอนในรายวิชาขยายพันธุ์พืช

28 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่อวันที่27  สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  ม่วงแก้วงาม เป็นผู้สอน