กิจกรรมอบรมทักษะอาชีพด้านการเกษตร เรื่อง ทักษะด้านการจัดสวนถาดและการตกแต่งสถานที่ ในรูปแบบออนไลน์

31 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 20 และ 27 สิงหาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะอาชีพด้านการเกษตร เรื่อง ทักษะด้านการจัดสวนถาดและการตกแต่งสถานที่ ในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยมีนายสมชาย เจ๊ะหล้อ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้รู้วิธีเเบื้องต้นตั้งแต่การออกแบบการจัดสวนถาด การจัดสวนที่สมดุล และการทำโครงลวดดัดบนกระถาง เป็นต้น ทำให้นักศึกษาสามารถเพิ่มมูลค่าในการตกแต่งต้นไม้ได้