ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบรรยาย ด้านเกษตรศาสตร์/ประมง

8 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษา

นายนูรมัน เจะซอ นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.นิราณี บือราเฮง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบรรยาย ด้านเกษตรศาสตร์/ประมง จากผลงานวิจัย "ผลของแสงสีแดงและแสงสีน้ำเงินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นอ่อนกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.)" งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (NSCIC 2022)