สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง AFHA

4 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง AFHA (เกษตร สัตวศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการเป็นนิสิตที่ดี เสริมทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบและการทำงานเป็นทีม และได้สานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องภายในสาขาวิชา