สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือทางสรีรวิทยาเบื้องต้น

9 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.นิราณี บือราเฮง ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสำหรับ young smart farmer ได้จัดกิจกรรมอบรมในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ได้เชิญอาจารย์ ดร.ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้เครื่องมือทางสรีรวิทยาเบื้องต้น ประกอบด้วยเครื่องวัดค่าศักย์ของน้ำในใบ เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง เครื่องวัดพื้นที่ใบ และเครื่องวัดประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง