กิจกรรมอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

24 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24 ยะลา ซึ่งมีการปฏิบัติการแปรรูปดังนี้ น้ำนมข้าวโพด เห็ดสวรรค์ น้ำพริกเห็ดและไก่ฝอย เพื่อนำไปต่อยอดและสามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมดูแล