Animal Science and Livestock Business
Faculty of Science Technology and Agriculture, Yala Rajabhat University

Forage plant production

ตั้งอยู่ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หมู่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 94180 มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เน้นการปลูกหญ้าแพงโกล่า รองรับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา