สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

405976001

นายสุพจน์  ทองพันธุ์อินทร์

2

405976002

นางสาวสุริตา  ลาวัลย์

3

405976003

นายอิสกันดาร์  อูเซ็ง

4

405976006

นางสาวซาแลฮะห์  หะยีสาและ

5

405976007

นายมูฮัมมัคลุตฟีร์  อาเกะ

6

405976008

นางสาวนูรีฮัน เซ็ง

7

405976009

นางสาวยุรินทร์ ไชยพันธ์

8

405976010

นางสาวนูรอยณี  มามะ

9

405976012

นางสาวนูรซอบารียะห์  แกะซิ

10

405976013

นางสาวไลลา  เล๊ะนุ๊

11

405976014

นางสาวอามานี  เจ๊ะฮะ

12

405976015

นางสาวซูฟียะ  มาลายา

13

405976019

นายนิฮารีฟ  นิสนิ

14

405976020

นายฟาอีฟ หะยีหมัด

15

405976023

นางสาวฮาฟีละห์ ยูโซะ

16

405976025

นางสาวมุกวาริญ ข่าทิพญ์นาที

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560