สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

406076001

นางสาวทัศนีม เจ๊ะหะ

2

406076002

นายอดุลย์ บาเกาะ

3

406076003

นางสาววันราฟีดา ซายอ

4

406076004

นายณัฐนันทน์ เพชรทวงค์

5

406076005

นางสาวอัซยาตี เหมโคกน้อย

6

406076006

นางสาวสุรีณี อาบ๊ะ

7

406076007

นางสาวอัซยาตี มะแซ

8

406076008

นายพงศ์พิสุทธิ์ ช่อจันทร์

9

406076009

นางสาวขนิษฐา เพ็งแก้ว

10

406076010

นางสาวซูไวบะห์ มะสาเม๊าะ

11

406076011

นางสาวโซฟัด เจะมิง

12

406076012

นายอัสฮา สะมะแอ

13

406076013

นายกูนัซรี นิเถาะ

14

406076014

นายฮาฟิส อาแวซา

15

406076015

นายอุสมาน เจะซู

16

406076016

นางสาวพิกุลทิพย์ สุวรรณกุล

17

406076017

นายพิทยา  แคล้วพันธ์

18

406076018

นางสาวซูฮัยรา สาแลเร๊ะ

19

406076019

นายสุกฤษฏิ์ ลูกอินทรี

20

406076020

นางสาวซัมซียะห์ สาและ

21

406076021

นางสาวปารีดา บากา

22

406076022

นางสาวนูรีฮัน มูซอ

23

406076023

นางสาวสุทธิดา รักษ์ดํา

24

406076024

นายอัลอิดริส ดือราแม

25

406076025

นางสาวกนต์ระพี หนูม่วง

26

406076026

นางสาวญาวาณี ตูแวลอ

27

406076027

นายมฮูมัมหมัดอามีรู ลิอีลา

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560