สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยสงขลาสนครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลาสนครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

แกลเลอรี่