สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ฐานสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่

1.โคพื้นเมือง

2.โคนม

แกลเลอรี่