สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เดอะเซนเนอร์รี่ รีสอร์ท

เดอะเซนเนอร์รี่ รีสอร์ท

แกลเลอรี่