สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มคอ.2 หลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์

มคอ.2 หลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์