สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโปสเตอร์ ด้านเกษตรศาสตร์/ประมง

#ขอแสดงความยินดี

นายฟาอีฟ หะยีหมัด นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์บุคอรี มะตูแก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโปสเตอร์ ด้านเกษตรศาสตร์/ประมง จากผลงานวิจัย "ผลการเสริมสมุนไพรในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและน้ำหนักซากของนกกระทาญี่ปุ่น" งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (NSCIC 2022)
#ScienceYRU

แกลเลอรี่