สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย