สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

          รหัสหลักสูตร     : 25591571100303

ภาษาไทย        : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Science Program in Animal Science and Livestock   

Business

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์)

                   ชื่อย่อ   : วท.. (สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์)

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  : Bachelor of Science (Animal Science and Livestock

Business)

                   ชื่อย่อ   : B.Sc. (Animal Science and Livestock Business)

3. วิชาเอก 

          ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต

          ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

          5.1 รูปแบบ              

              หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี