สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

          3.1 หลักสูตร

              3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

              3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และกลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                    ไม่น้อยกว่า15  หน่วยกิ

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

      1) วิชาบังคับ

 

12

หน่วยกิต

      2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                                    ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

      1) วิชาบังคับ

 

3

หน่วยกิต

      2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

 1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                                                    ไม่น้อยกว่า                                                      6หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

      1) วิชาบังคับ

 

3

หน่วยกิต

      2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ

 

3

หน่วยกิต

1) คณะครุศาสตร์                                            

 

3

หน่วยกิต

      หรือ

 

 

 

      2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

3

หน่วยกิต

      หรือ

 

 

 

      3) คณะวิทยาการจัดการ

 

3

หน่วยกิต

      หรือ

 

 

 

4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

3

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

84

หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน

 

30

หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

45

หน่วยกิต

     2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ

 

36

หน่วยกิต

     2.2.2 เฉพาะด้านเลือก

ไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

 

9

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด