สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายวิชาหลักสูตร

3.1.3 รายวิชา

                          รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ ดังนี้

 

                         หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

                         1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

                             1.1 บังคับเรียน

 

12

หน่วยกิต

 

 

5100101

ภาษา ความคิด และการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

Language Thought and Communication

 

5100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*

3(3-0-6)

 

Thai for Communication

 

5100103

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*

3(3-0-6)

 

Thai for Careers

 

5100105

ภาษาอังกฤษหรรษา

3(3-0-6)

 

English for Fun

 

5100106

การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์

3(3-0-6)

 

English Usage for Social Network

 

5100107

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*

2(1-2-3)

 

English for Communication and Learning Development

 

5100108

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*  

2(1-2-3)

 

English for Communication 1

 

5100109

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*

2(1-2-3)

 

English for Communication 2

 

5100113

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ

3(3-0-6)

 

Technology and Media Literacy

 

__________________________________________

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                             1.2 วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

 

5100104

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย

3(3-0-6)

 

Developments of Thai Speaking and Writing Skills

 

5100110

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

 

English Communication Skills Development

 

5100111

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

Chinese for Communication

 

5100112 

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

Melayu for Communication

 

 

2. กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

           2.1 วิชาบังคับ3

หน่วยกิต

5100116

อยู่ดี กินดี มีสุข

3(3-0-6)

 

Well-being

 

5100117

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*

3(3-0-6)

 

Science in Daily Life

 

 

 

 

 

   2.2 วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

5100114

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ

3(3-0-6)

 

Information Technology for Presentation

 

5100115

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*

3(3-0-6)

 

Information Technology in Daily Life

 

5100118

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*

3(3-0-6)

 

Mathematics in Daily Life

 

5100119

การบริหารร่างกาย

1(0-2-2)

 

Body Exercise

 

5100120

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*

2(1-2-3)

 

Sports for the Quality of Life Development

 

5100121

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6)

 

King’s Philosophy for Local Development

 

         

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

5100122

ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย

3(3-0-6)

 

Introduction of Ethics and Wealth  

 

5100123

ความงดงามแห่งตน

3(3-0-6)

 

Beauty of Life

 

5100124

ก้าวสู่โลกกว้าง

2(1-2-3)

 

Step to the World

 

5100125

ความจริงของชีวิต*

3(3-0-6)

 

Truth of Life

 

5100126

การพัฒนาตน*

2(2-0-4)

 

Self Development

 

5100127

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*

3(3-0-6)

 

Aesthetics for Life

 

5100128

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*

2(1-2-3)

 

Life and Thai Culture

 

 

3. กลุ่มวิชาพลเมืองโลก

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

3.1 วิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

5100129

พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ

3(3-0-6)

 

Multiculture  and Peace

 

         

3.2 วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

5100130

ทักษะชีวิตเพื่อสังคม

3(3-0-6)

 

Life Skill for Society

 

5100131

สังคมภิวัตน์*

3(3-0-6)

 

Socialization

 

4. กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

5100135

วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น

3(3-0-6)

 

Science for Community

 

         

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

87

หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน

 

33

หน่วยกิต

14144101

เคมีในร่างกายสัตว์

3(2-2-5)

 

Chemistry in Animal Body

 

14144102

ชีววิทยาของสัตว์

3(2-2-5)

 

Biology of Animals

 

14144103

คณิตศาสตร์สำหรับวิจัยทางสัตว์

3(3-0-6)

 

Mathematicsfor Animal research

 

14144104

จุลชีววิทยาในร่างกายสัตว์

3(2-2-5)

 

Microbiology in Animal Body

 

14144105

ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์

3(3-0-6)

 

Biochemistry in Animal Science

 

14144106

พันธุศาสตร์ทางสัตว์

3(3-0-6)

 

Genetics in Animals

 

14144107

ฟิสิกส์ทางสัตว์

3(2-2-5)

 

Physics in Animals

 

14144208

สถิติวิจัยทางสัตวศาสตร์

3(3-0-6)

 

Statistics in Animals Science

 

14144109

หลักการเลี้ยงสัตว์

3(2-2-5)

 

Principles of Animal Husbandry

 

14151110

งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์

3(1-4-4)

 

Farm Mechanics in Livestock            

 

14155211

การตลาด และธุรกิจปศุสัตว์**

3(2-2-5)

 

Marketing and Livestock Business

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ** หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร

 

 

             2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

45

หน่วยกิต

                 2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ

 

36

หน่วยกิต

 

 

 

 

34144212

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่**

6(3-6-9)

 

Large Ruminant Production Management

 

34144213

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก**

6(3-6-9)

 

Small Ruminant Production Management

 

34144214

การจัดการการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว**

6(3-6-9)

 

Non- Ruminant Production Management

 

34144315

ธุรกิจการผลิตสัตว์สวยงามและสัตว์เพื่อสันทนาการ**

6(3-6-9)

 

Business of Production of Beautiful Pet and Animal for Entertainment

 

34155316

การจัดการธุรกิจปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ฮาลาล**

6(3-6-9)

 

Livestock Business and Halal Products Management

 

14144317

สัมมนาทางสัตวศาสตร์

1(0-3-0)

 

Seminar in Animals Science

 

14144418

วิจัยทางสัตวศาสตร์

3(0-6-3)

 

Animal Science Research

 

14144219

มาตรฐานฟาร์ม กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวศาสตร์

2(2-0-4)

 

Standardization Law and Professional Ethics in Animal Science

 

 

หมายเหตุ : ** หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2.2.2 เฉพาะด้านเลือก

ไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

14144320

การผลิตและจัดการพืชอาหารสัตว์

3(2-2-5)

 

 

 

Forage Crop Production and Management

 

 

 

14144321

พฤติกรรม และสวัสดิภาพสัตว์

3(3-0-6)

 

 

 

Animal Behavior and Welfare

 

 

 

14155322

บัญชีธุรกิจปศุสัตว์

3(2-2-5)

 

 

 

Principles of Livestock Business

 

 

 

14144323

วิเคราะห์อาหารสัตว์

3(2-2-5)

 

 

 

Feed Analysis

 

 

 

14144324

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

3(2-2-5)

 

 

 

Livestock products processing

 

 

 

14144325

การจัดการเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์

3(2-2-5)

 

 

 

Animal Production Technology

 

 

 

14147326

อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์

3(2-2-5)

 

 

 

Livestock Industries

 

 

 

14144427

การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก

3(2-2-5)

 

 

 

Incubation and Hatchery Management

 

 

 

14144428

การผสมเทียมสัตว์

3(2-2-5)

 

 

 

Artificial Insemination of Animals

 

 

 

14144429

โลจิสติกทางปศุสัตว์

3(2-2-5)

 

 

 

Logistic of Livestock 

 

 

 

14111430

คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์

3(2-2-5)

 

 

 

Computer for Animal Production

 

 

 

14144431

การจัดการฟาร์มสัตว์อินทรีย์

3(2-2-5)

 

 

 

Organic Animal Farm Management

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ** หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร

 

 

          2.2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

9

หน่วยกิต

14144332

การเตรียมสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์

3(3-0-6)

 

Professional Cooperative Education of Animal Science and Livestock Business

 

14144433

สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์

6(600)

 

Cooperative Education of Animal Science and Livestock Business

 

       

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด