สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้สำเร็จการศึกษาและอัตราการมีงานทำ

 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี)

วันที่สำรวจ วันที่ 15 มกราคม 2565

ปี 2562

จำนวน

จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

9

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา

5

ปี 2563

 

จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

13

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา

7

ปี 2564

 

จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

11

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา

5