สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัล silver model

ได้รับรางวัล silver model  ในการนำเสนอ ผลงานวิจัยเรื่อง  the effect of Pendanust amarylifolius Roxb supplementation on Growth Performance and Egg Quality of Japanese Quail

แกลเลอรี่