สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ไมซาเราะห์ สามะแอ อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับคณะตัวแทนจาก Universitas Negeri Malang (UM) ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างานและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะตัวแทนจาก Universitas Negeri Malang (UM) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดยรองอธิการบดี Prof. Ir. Arif Nur Afandi, S.T., M.T., Ph.D. พร้อมคณะตัวแทน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ วัตถุประสงค์ในการมาเยือนเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและร่วมจัดสัมมนา UM Top Scientist Seminar พร้อมพบปะศิษย์เก่าและให้คำแนะนำการศึกษาต่อและทุนการศึกษา ณ Universitas Negeri Malang นอกจากนี้ ได้นำเยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเกษตรอินทรีย์ YRU Fresh Mart ศูนย์ปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ YRU Day Care และ YRU Spa & Beuty

แกลเลอรี่