สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์บุคอรี มะตูแก และคณาจารย์ในหลักสูตรสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดอบรมการผสมเทียมแพะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 หลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ โดยอาจารย์บุคอรี มะตูแก และคณาจารย์ในหลักสูตร ได้จัดอบรมการผสมเทียมแพะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน โดยเชิญนายยาการียา ซิมา และนายอดิสันต์ สาเระ จากปศุสัตว์ยะลา มาเป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้ได้บูรณาการกับรายวิชาการผลิตแพะแกะ และรายวิชาการจัดการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

แกลเลอรี่