สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เข้ารับฟังกิจกรรมเสวนา: เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ “การเกษตร” อย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เข้ารับฟังกิจกรรมเสวนา: เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ “การเกษตร” อย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับ “การเริ่มต้นสำหรับการประกอบการเกษตร” ผู้ดำเนินการโดย : ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ มีวิทยากรเสวนา: คือ 1) นายบัญญัติ แก้วมโน ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ยะลา 2) นายมะ อาแด ผู้ประกอบการเลี้ยงแพะนม 3) นายซายมิง บือราเฮง ผู้ประกอบการเกษตร 4) นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี ผู้ประกอบการเกษตรเชิงท่องเที่ยว/ธุรกิจเกษตรออนไลน์ การเกษตร" 5) นางศิริลักษณ์ ไชยอัษฎาพร ผู้ประกอบการดินผสมปลูกพืช  เพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวความคิด และความรู้ ประสบการ์ณ์จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง เพื่อนักศึกษาสามารถมีแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

แกลเลอรี่