ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

  • Freshers Welcome & TY night Party

    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้จัด Freshers Welcome &

กิจกรรมเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Year Base)

วีดีทัศน์หลักสูตร

วีดีโอกิจกรรมต่างๆ

ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตรเคมี

เสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ