สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บุคลากร

ชื่อ :
นายอิมรอน แวมง
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- การเขียนโปรแกรม

- ระบบฐานข้อมูล

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100
ชื่อ :
ผศ.ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
- การจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100
ชื่อ :
ผศ.ดร.พรรณี แพงทิพย์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- การออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100
ชื่อ :
ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านอีเลิร์นนิ่ง

- ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100
ชื่อ :
ดร.ปรีชา พังสุบรรณ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายพิวเตอรฺ์

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 74100