สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การพัฒนาหนังสือเสริมเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง เรื่องพยัญชนะไทย สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

    การพัฒนาหนังสือเสริมเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง เรื่องพยัญชนะไทย สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (The Development of Augmented Reality book on Thai Alphabets Topic for Students in Three Southern Border Provinces.)

โดยมีผู้ร่วมพัฒนาดังนี้
ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวสารีนา อุมา     นักศึกษาชั้นปีที่ 5
นายธวัชชัย ปราณขำ    นักศึกษาชั้นปีที่ 5

สาธิตการใช้งาน

แกลเลอรี่