หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปรัชญา

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ มีทักษะความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และมีทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบจัดการฐานข้อมูล


2 ความสำคัญของหลักสูตร
การช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่นเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและจากการตระหนักถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงกำหนดให้มีหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับแก้ไขและพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน

3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้
3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น
3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม
3.3 เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3.4 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มีความรู้และทักษะการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cisco Network และระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle