หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยมีทักษะการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ทักษะการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาทำวิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์