หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์ :  ismaae.l@yru.ac.th  
ชื่อ-สกุล : นายอิสมาแอ  ล่าเตะเกะ
ที่ทำงานปัจจุบัน : สาขาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 


วุฒิการศึกษา

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552
วท.บ.  (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548