หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์ : [email protected]

ชื่อ-สกุล : สุลัยมาน  เภอโส๊ะ

ที่ทำงานปัจจุบัน : สาขาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


วุฒิการศึกษา

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
วท.ม.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553
วท.บ.  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549