หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์ : ่[email protected]

ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาตราจารย์จีรวุธ  มุนินทร์นพมาศ

ที่ทำงานปัจจุบัน : สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


วุมิการศึกษา

วุฒิ สถาบัน ปี่การศึกษา
วท.ม.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2538

วท.บ.  ศึกษาศาสตร์
เอกคณิตศาสตร์  โทสถิติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
2531