หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร       :  25501571102946

ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ       :  Bachelor of Science Program in Computer Science

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย           ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

                        ชื่อย่อ   :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Computer Science)

                        ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Computer Science)