หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รายวิชาหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

93

หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน

 

12

หน่วยกิต

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

 ไม่น้อยกว่า

74

หน่วยกิต

2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ

 

62

หน่วยกิต

1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ

 

7

หน่วยกิต

2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

 

12

 หน่วยกิต

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

 

19

หน่วยกิต

4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

 

21

หน่วยกิต

5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

 

3

หน่วยกิต

2.2.2 เฉพาะด้านเลือก

 ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 

7

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

             3.1.3 รายวิชา 

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

 

 

  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

 

 

     1) บังคับเรียน                                      

10

หน่วยกิต

 

2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2(1-2-3)

 

 

Thai for Communication

 

 

2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน

2(1-2-3)

 

 

Speaking and Writing Skills Development

 

 

2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   

2(1-2-3)

 

 

English for Communication and Learning Development

 

 

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร         

2(1-2-3)

 

 

Melayu for Communication

 

 

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้     

2(1-2-3)

 

 

Melayu for Communication and Learning Development

 

 

* 2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

2(1-2-3)

 

 

English for Communication 1

 

 

* 2100117

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

2(1-2-3)

 

 

Thai for Careers

 

 

 

 

 

*  หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)

 

 

 

 

     2) เลือกเรียน

ไม่น้อยกว่า

2

หน่วยกิต

 

2100103

หลักการอ่านและการเขียนคำไทย

2(2-0-4)

 

 

Principles of Reading and Writing Thai Words

 

 

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ

2(1-2-3)

 

 

Development of Speaking and Reading skills in English

 

 

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน

2(1-2-3)

 

 

English for Reading and Writing Development

 

 

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน

2(1-2-3)

 

 

Basic Melayu

 

 

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2(1-2-3)

 

 

Chinese for Communication

 

 

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน

2(1-2-3)

 

 

Basic Arabic

 

 

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

2(1-2-3)

 

 

English for Communication 2

 

 

 

  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                          ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

2100112

วิทยาการแห่งความสุข

2(1-2-3)

 

 

Happiness Study

 

 

2100113

สุนทรียวิจักขณ์  

2(2-0-4)

 

 

Aesthetics Approach

 

 

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2(1-2-3)

 

 

Information for Life Long Learning

 

 

2100118

ความจริงของชีวิต

2(2-0-4)

 

 

Truth of Life

 

 

2100119

การพัฒนาตน

2(2-0-4)

 

 

Self Development

 

 

2100120

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต

2(1-2-3)

 

 

Aesthetics for Life

 

 

 

 

 

 

 

  1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                          ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

2150101

สังคมภิวัตน์

2(2-0-4)

 

 

Socialization

 

 

2150102

การจัดการทางสังคม

2(2-0-4)

 

 

Social Management

 

 

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

2(1-2-3)

 

 

Life Skills and Public Conscious Mind

 

 

2150108

ทักษะในการดำเนินชีวิต

2(1-2-3)

 

 

Skills for Life

 

 

2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

2(1-2-3)

 

 

Life and Thai Culture

 

 

 

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

4100101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

2(1-2-3)

 

 

Mathematics in Daily Life

 

 

4100102

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2(1-2-3)

 

 

Science for the Quality of Life Development

 

 

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

2(1-2-3)

 

 

Information Technology in Daily Life

 

 

4100108

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

2(1-2-3)

 

 

Science in Daily Life

 

 

4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2(1-2-3)

 

 

Sports for the Quality of Life Development

 

 

               

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

93

หน่วยกิต

 

  2.1  วิชาแกน

 

12   

หน่วยกิต

4111133

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 

3(3-0-6)

 

Calculus and Analytic Geometry

 

4111136

คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

 

Discrete Mathematics for Computer

 

4111241

วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

 

Numerical Methods for Computer Science

 

4111353

สถิติเพื่อการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

 

Statistics for Research in Computer

 

 

 

  2.2  วิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

74

หน่วยกิต

 

     2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ

 

62

หน่วยกิต

 

          1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ

7

หน่วยกิต

4111139

ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ

Social and Professional Issues

3(3-0-6)

4111246

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

Information System Analysis and Design

3(2-2-5) 

4111351

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

1(0-2-1)

 

Seminar in Computer Science

 

 

          2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

12

หน่วยกิต

4111138

ระบบฐานข้อมูล  

3(2-2-5)

 

Database Systems

 

4111243

ระบบจัดการฐานข้อมูล

3(2-2-5)

 

Database Management Systems

 

4111354

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

 

Human-Computer Interaction

 

4111357

โครงงานคอมพิวเตอร์ 1            

1(0-2-1)

 

Computer Project 1

 

4111458

โครงงานคอมพิวเตอร์ 2            

2(0-6-0)

 

Computer Project 2

 

 

          3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

19

หน่วยกิต

4111134

ขั้นตอนวิธี

Algorithms     

3(2-2-5)

4111137

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

Fundamentals of Programming

3(2-2-5)

4111244

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง *

Advanced Computer Programming

3(2-2-5)

4111248

ปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

Practicing of Conputer Science

1(0-2-1)

4111249

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software Engineering

3(2-2-5)

4111350

การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย *

Contemporary Programming

3(2-2-5)

4111355

การทำเหมืองข้อมูล *

3(2-2-5)

 

Data Mining

 

 

          4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

21

หน่วยกิต

4111140

ระบบปฏิบัติการ

3(2-2-5)

 

Operation Systems

 

4111242

โครงสร้างข้อมูล

3(2-2-5)

 

Data Structures

 

4111245

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Data Communication and Computer Network

3(2-2-5)

4111247

                           เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย *

3(2-2-5)

 

                           Wireless Communication Technology

 

4111352

                           ความปลอดภัยข้อมูลและเครือข่าย

                           Information and Network Security

3(2-2-5) 

4111356

ปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence

3(2-2-5)

           

4111459

การประมวลผลภาพ

3(2-2-5) 

 

Image Processing

 

 

          5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3

หน่วยกิต

4111135

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

 

Computer Architecture

 

 

     2.2.2 เฉพาะด้านเลือก

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

4111260

การบริหารและการบำรุงรักษาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต

3(2-2-5)

 

Internet Service System administration and Maintenance

 

4111261

การจัดการระบบปฏิบัติการ

3(2-2-5) 

 

Operation Systems Management

 

4111262

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

3(2-2-5)

 

Multimedia Technology

 

4111263

การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ

3(2-2-5) 

 

Web Design and Development

 

4111364

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

 

Object Oriented Analysis and Design

 

4111365

การจัดการเครือข่าย

3(2-2-5) 

 

Network Management

 

4111366

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

3(2-2-5)

 

Internet of Things

 

4111367

เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

3(2-2-5)

 

Wireless Sensor Networks

 

4111468

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

3(2-2-5)

 

Big Data Analytics

 

4111469

การประมวลผลคลาวด์

3(2-2-5) 

 

Cloud Computing

 

4111471

ธุรกิจดิจิทัล

Digital Business

 

3(2-2-5)

           
 

 

  2.3  วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่า

  7

หน่วยกิต

4111372

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

1(90 ชั่วโมง)

 

Preparation for Professional Experience and Cooperative Education in Computer Science

 

และ

 

 

4111473

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

3(270 ชั่วโมง)

 

Professional Experience in Computer Science                

 

4111470

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)  

 

Special Topics in Computer Science

 

หรือ

 

 

4111474

สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Cooperative Education in Computer Science

6(600 ชั่วโมง)

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า  6

หน่วยกิต

                              ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชา ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้