หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

1. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3. นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
4.นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ไร้สาย
5.ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
6.ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
7.ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
8.ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
9.ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
10.นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์