หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 58

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 58

 

1  405859001   นางสาวซีตีคอรีเย๊าะ เล๊าะหม
2  405859002   นางสาวอานีซะห์ มามะ 
3  405859006   นายตีรมีซี สมอตียอ 
4  405859007   นางสาวอามีนะห์ สาเม๊าะ 
5  405859010   นางสาวฮายาตี บูกุ๊ 
6  405859011   นางสาวต่วนฟารีดา โตะกูบาฮา 
7 405859016  นางสาวมารูนี สาแม
8 405859020  นางสาวแวซาฟียะห์ หามะ
9 405859021  นางสาวซารีนี มะลาเฮง
10 405859031  นายนิอาบัส เจ๊ะโอ๊ะห์
11 405859032  นางสาวอามีนา มะตาเห
12 405859034  นางสาวซาลาฮียะห์ หะยีสาและ
13 405859035  นางสาวอาอีมานห์ อาลี
14 405859037  นางสาวแวฮาลีเมาะ มามะ
15 405859038  นางสาวพาดีละฮ์ แม
16 405859041  นางสาวฟาอีซะห์ กอและ
17 405859042  นายบูราฮัน เฮ่ง