หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 59

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 59

 1.  

 

นางสาวพาซียะห์ หะนะกาแม

 1.  

 

นางสาวพารีดา ซูโซะ

 1.  

 

นายนูรดีน สาแล๊ะ

 1.  

 

นายยะห์ยา เจ๊ะแหล้

 1.  

 

นางสาวอัสมะห์ ดือเลาะ

 1.  

 

นายกูรอบาฮา ตีงี

 1.  

 

นายซัฟฟูวาล ดือราเฮง

 1.  

 

นางสาวรุสนานี เตาะสาตู

 1.  

 

นางสาวกัญมีตา บาโอะ

 1.  

 

นายฮารีฟ อาลี

 1.  

 

นางสาวนิสวีรา มาแน

 1.  

 

นางสาวนูรฮายาตี นิแม

 1.  

 

นางสาวมาเรียม ดอเต๊ะ

 1.  

 

นางสาวอัซมัส แลเมาะ

 1.  

 

นางสาวอารยา แวยูโซะ

 1.  

 

นางสาวฟาตีเมาะห์ มูซอ

 1.  

 

นายอับดุลเราะมาน มีนาดิง

 1.  

 

นางสาวอามานี หะมะ

 1.  

 

นางสาวอำมารีนา ยูโซะ

 1.  

 

นางสาวนาบีละห์ สิเดะ

 1.  

 

นางสาวนูรฮายาตี คาแรง

 1.  

 

นางสาวแวรอฮานี แวหะยี

 1.  

 

นายรุสดี ลานง

 1.  

 

นายฮิลมี สาและ

 1.  

 

นายบูฆอรี แยนา

 1.  

 

นางสาวนินาฟีซะห์ หนิจิ

 1.  

 

นางสาวฮันณีฟะร์ หะยีสะมะแอ

 1.  

 

นางสาวยัสมีน อิงดิง

 1.  

 

นางสาวคอสานซะห์ ยีลาบอ

 1.  

 

นางสาวนิสรีน ตะนิแร