หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ภารกิจหลักสูตร

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีทักษะการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ทักษะการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
  3. ผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
  4. ผลิตบัณฑิตให้มีความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  5. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาทำวิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์