หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์อับดุลเลาะห์ บากา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

            อาจารย์อับดุลเลาะห์ บากา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "การพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล" ในงานประชุมประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายอุดมศึกษา RANC 2016  ในระหว่างวันที่ 19-20 ธ.ค.59 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

แกลเลอรี่