หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย "Robot Camp"

             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง "การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย" หรือ "Robot Camp" ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ดำเนินการจัดอบรมขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น ตามลำดับดังนี้
 - รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 เมษายน 2560
 - รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 เมษายน 2560
 - รุ่นที่ 3 วันที่ 29-30 เมษายน 2560
ดำเนินการจัดโครงการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิิวเตอร์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาคาร 06 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา